Goed en eigentijds onderwijs

Obs de Wester is een openbare school, Vreedzame School die zich ontwikkelt tot Integraal Kind Centrum. Dit in samenwerking met Stichting Kinderopvang Friesland en SBO de Trilker.  De principes van het openbaar onderwijs en de doelen van de Vreedzame school zijn richtinggevend voor de inrichting van het onderwijs.

Naast het methodisch aanbod gebruiken wij onze visie op onderwijs om keuzes te maken in het aanbod van extra activiteiten. De extra activiteiten zijn er voor iedereen en zijn erop gericht om kinderen goed voor te bereiden op de maatschappij. Wij kiezen activiteiten waarvoor geldt: iedereen hoort erbij.

  • Wij kiezen activiteiten die gericht zijn op het leren kennen van de maatschappij, het leren omgaan met normen en waarden. Voorbeelden hiervan zijn onder andere het kransleggen en het bezoek aan Westerbork, bezoeken van musea, kinderboerderij, HVO en godsdienstlessen, de kerstviering.
  • Wij kiezen activiteiten die gericht zijn op het ontdekken van talenten van kinderen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere sportactiviteiten, schoolschaatsen, en het NNO orkest.
  • Wij kiezen activiteiten die gericht zijn op het groepsgevoel en het omgaan met elkaar. Voorbeelden hiervan zijn onder andere het schoolkamp, de schoolreis, en sport- en speldagen.

Wij hebben hoge verwachtingen van kinderen. Kinderen worden uitgedaagd op uiteenlopende leergebieden en er wordt  hulp geboden bij de ontwikkeling van hun talenten. We hopen daarom op een optimaal contact en een goede samenwerking met u als ouders in het belang van uw kind. 


Onze basisschool is aangesloten bij Proloog (PRimair Openbaar Onderwijs Leeuwarden met OOG voor ieder kind) en biedt door de Onderwijsinspectie goedgekeurde educatie. 
                      
                     

 
SNAPPET
In de bovenbouw werken we met Snappet. De leerlingen hebben een eigen tablet, waarop opdrachten van een aantal lessen kunnen worden gemaakt. Snappet laat meteen zien hoe de leerling het er vanaf heeft gebracht en past het niveau hier vervolgens op aan.Actief burgerschap/kinderraad
Wij besteden ruime aandacht aan actief burgerschap. Zo hebben wij een kinderraad op onze school. Iedere groep uit de bovenbouw is in deze raad vertegenwoordigd door één leerling. De kinderraad vergadert regelmatig met de directeur. Hierbij denken de leden bijvoorbeeld mee over zaken als de inrichting van het schoolplein. De kinderraad dient hierbij altijd één standpunt in te nemen. Op deze manier leren kinderen hoe democratie werkt.  

Optimale zorgstructuur
Onze school heeft een leerlingvolgsysteem als onderdeel van het zorgsysteem. Vanuit dit systeem en de observaties door onze leerkrachten, kunnen wij ieder kind optimale zorg en begeleiding bieden. Daarnaast ondersteunen onze drie onderwijsassistenten leerlingen individueel of in kleine groepjes.

ICT
Computeronderwijs vernieuwt momenteel snel. De werkomgeving van de kinderen is de laatste jaren erg veranderd. Zo zijn alle lokalen voorzien van een digitaal schoolbord. In het computerlokaal kunnen kinderen van vaste computers en laptops. Computers zijn onder andere een belangrijk hulpmiddel bij het oefenen van leerstof, het maken van werkstukken en het opzoeken van informatie.
           
Creativiteit
Wij stimuleren creativiteit. Zo werken wij met het Kunstmenu.
Dit is een activiteitenprogramma waarbij leerlingen tijdens de basisschooltijd kennismaken met vormen van kunst, zoals drama, tekenen, schilderen en muziek. Hierbij krijgen de kinderen gastlessen en bezoeken ze musea en theaters. Daarnaast leren zij verschillende culturen kennen op het Wereldkinderfestival.

Godsdienstonderwijs en humanistische vorming
Als openbare school staan wij open voor kinderen, ouders, verzorgers en leerkrachten ongeacht hun levensbeschouwing, sekse, nationaliteit of sociale afkomst. In ons onderwijs besteden wij daarom aandacht aan de diverse wereldgodsdiensten. Daarnaast bieden wij vanaf groep 7 godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs.

  

                                                                       


Openbaar onderwijs.
                     
Goed, eigentijds en opbrengstgericht onderwijs.

Een duidelijke lijn voor taal, rekenen en lezen.

Samenwerken en zelf verantwoordelijk zijn voor werk en gedrag.

Zorg voor een positief pedagogisch klimaat,
met ruime aandacht voor actief burgerschap.

Een uitstekend zorgsysteem.

Het uitdagen van de kinderen en het helpen bij
de ontwikkeling van hun talenten.

Open en eerlijke omgang met elkaar. 

Meer weten?
Maak een afspraak en kom langs! U kunt ons bereiken via telefoonnummer 
058 2128160
of e-mailadres info.dewester@proloog.nl