De Medezeggenschapsraad (MR)
                                   
             

Ouders hebben wettelijk recht op medezeggenschap over
de gang van zaken op school. Evenals alle andere scholen in Nederland heeft OBS De Wester een Medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit zowel ouders (3) als leerkrachten (3) van de school. 


Ouders in de MR:

Marike van der Molen

Liesbeth Annema

Johannes van der Meulen (voorzitter)

 

Leerkrachten in de MR:

Caroline Baas
(secretaresse)

Tamara Tamminga

Rhea de Graaf

 

De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen, waarna ze herkiesbaar zijn. De directie van de school is op uitnodiging aanwezig bij de vergaderingen. De directie zorgt voor een goede informatievoorziening en vertegenwoordigt het bestuur.

 

 

Wat doet de MR?  

 

De MR kan invloed uitoefenen op de gang van zaken binnen de school, door mee te denken over beleid en beheer. Over de meeste voorgenomen besluiten van de directie wordt de MR vooraf geïnformeerd. De MR heeft drie soorten rechten: instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht. 

 

Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur het standpunt van de raad niet hoeft over te nemen - wel dat hij er serieus op moet reageren. 

 

Het instemmingsrecht gaat een stap verder: in dat geval kan het schoolbestuur zonder instemming van de medezeggenschapsraad geen besluit nemen. 

 

Door het initiatiefrecht mag de raad voostellen doen aan het schoolbestuur en standpunten duidelijk maken, over alle aangelegenheden die de school betreffen.

 

Kortom: de leden van de MR hebben de gelegenheid mee te denken en hun mening te geven over wat er op school gebeurt.Waarover neemt de MR beslissingen?


Geldbesteding, gebouwengebruik, verbeteringen in het onderwijs, de schoolgids en de voor-, tussen- en naschoolse opvang. Maar ook bestuurlijke schaalvergroting, imago, verandering van klassenindeling, nieuwe onderwijsmethodes, de invoering van ICT, veiligheid op school en betrokkenheid van ouders bij de school, zijn zaken die in de MR worden besproken.

 

 

Vergaderingen en contact

 

De MR vergadert 6 tot 8 keer per jaar, de vergaderdata zijn te vinden in de kalender op de website van OBS de Wester. Deze vergaderingen zijn openbaar, u kunt zich aanmelden bij één van de MR-leden om een vergadering als toehoorder bij te wonen. De agenda en goedgekeurde notulen zijn op aanvraag beschikbaar via de voorzitter van de MR. Leden van de MR kunt u altijd aanspreken voor vragen of informatie over beleidszaken die de school betreffen. U kunt hiervoor ook terecht op het e-mailadres van de mr: mr@dewester.nl
Over beleidszaken kan de MR alleen schriftelijk (bij voorkeur per e-mail) een inbreng in behandeling nemen. Uw inbreng wordt in dat geval besproken op de eerstvolgende vergadering. Na de vergadering krijgt u een schriftelijke terugkoppeling.

 

 

 
De oudervereniging (OV)


Onze oudervereniging bestaat uit tenminste negen en maximaal twaalf leden.
Deze leden worden voor een zittingsperiode van drie jaar gekozen. Indien nodig vinden er verkiezingen plaats. U krijgt tijdig schriftelijk bericht over de wijze waarop deze verkiezingen worden gehouden.

Op de jaarlijkse algemene ouderavond in oktober of november doen de voorzitters van de oudervereniging en de medezeggenschapsraad verslag van de activiteiten van beide raden. Hierbij is gelegenheid tot het stellen van vragen en het maken van op- of aanmerkingen. Ook wordt de begroting voor het komende schooljaar en de daaruit resulterende ouderbijdrage ter goedkeuring voorgelegd aan de ouders.

De oudervereniging kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. Elk schooljaar wordt na de aanstelling van nieuwe leden een taakverdeling gemaakt. De oudervereniging komt een vast aantal keren per schooljaar bijeen met tenminste één leerkracht. Deze bijeenkomsten vinden ongeveer tien maal per schooljaar plaats. Voor het onderhouden van contact met de oudergeleding van de MR, komen de ouders van de oudervereniging en de MR drie keer per schooljaar in een gezamenlijke oudervergadering bijeen. 


Het takenpakket van de OV

De oudervereniging organiseert in samenwerking met het team en het onderwijsondersteunend personeel een aantal vaste seizoensactiviteiten.  U kunt hierbij denken aan het sinterklaasfeest, de kerstmaaltijd, de voorjaarsmaaltijd, de avondvierdaagse en het jaarlijkse schoolproject. Voor deze evenementen worden elk jaar activiteitencommissies ingesteld, bestaande uit team- en OV-leden;- De OV zal indien gewenst bijdragen aan de organisatie van een aantal binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals de sport- en  speldag, het voetbal- en slagbaltoernooi. De vorm en invulling van deze activiteiten komen in de OV- en teamvergaderingen aan de orde;

De OV coördineert de zogenaamde hulpouders. Dit zijn ouders/verzorgers van onze leerlingen, die   
  meehelpen aan evenementen of activiteiten. Voor het contact met deze ouders/verzorgers en het bijhouden van een actuele lijst  hulpouders,  kiest de OV uit haar midden een hulpoudercoördinator;- De OV beheert de financiën van de ouderbijdrage. De penningmeester van de OV zorgt voor    de inning van de ouderbijdrage en zorgt voor de begroting en de financiële verslaglegging. - De OV functioneert als klankbord voor de ouders/verzorgers. Zo kunnen vragen, opmerkingen en klachten via de OV aan het team, de directie of de MR worden doorgegeven;- De OV bespreekt diverse actuele en praktische zaken met het team en de directie. 
                                    

Tijdens iedere OV-vergadering is 
er minimaal één leerkracht aanwezig.


De OV is vaak op zoek naar enthousiaste ouders die mee willen helpen en zich in willen zetten voor de diverse activiteiten die worden georganiseerd.


Je kunt jezelf aanmelden via onderstaand e-mailadres.