Peutergroepen en VVE 2-4 jaar

Onze peutergroep is bij voldoende aanmeldingen dagelijks geopend van 8:30 tot 12:30 uur. De peuters maken deel uit van een combinatiegroep. Als de groepsgrootte het toelaat, komt er een aparte baby/dreumesgroep en een peutergroep 2-4 jaar. 
Alle peuters krijgen activiteiten aangeboden die hun taalvaardigheid, ontluikende rekenvaardigheid en sociale emotionele en motorische ontwikkeling spelenderwijs stimuleren. Ook wordt er aandacht besteed aan ontdekking van de wereld en kunstzinnige ontwikkeling. 

Bij sommige peuters lijkt zich op zeer jonge leeftijd al een (dreigende) achterstand in één van de ontwikkelingsgebieden af te tekenen. Dan kan het zijn dat dit betreffende kind van het consultatiebureau een indicatie krijgt voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Er wordt dan extra aandacht en tijd besteed aan de ontwikkelingsstimulering. De ontwikkeling wordt vastgelegd in een registratiesysteem. Er is een nauwe samenwerking met de kleuterleerkrachten om een doorgaande lijn in de ontwikkeling mogelijk te maken. Dit extra aanbod is bedoeld om uw kind met zo weinig mogelijk achterstand te laten starten op de basisschool. De gemeente is verantwoordelijk voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie in het kader van onderwijsachterstanden beleid. Meer informatie kunt u hier vinden.

Spelend ontdekken en ontwikkelen

Onze werkwijze kenmerkt zich, net als op de kinderdagverblijf groep, door spelend ontdekken en ontwikkelen. Jonge kinderen leren immers anders dan oudere kinderen. Ze ontdekken de wereld en gaan die langzamerhand begrijpen. We bieden dus ruimte voor experiment in een veilige omgeving. En creëren voorwaarden en mogelijkheden om de volgende stap te nemen. In een combinatie van vrijheid en structuur. Bij het kinderdagverblijf staat uitgebreider omschreven hoe we spelend ontdekken en ontwikkelen vorm geven. 

Voor de peuters geldt dat er onder andere activiteiten uit de methodiek Uk & Puk worden aangeboden. Hiermee bieden de medewerkers uitdaging aan de kinderen en mogelijkheden om te ontdekken en zich verder te ontwikkelen. 
Meer informatie over aanmelding voor de peutergroepen kunt u hier vinden.

U kunt een afspraak maken voor een kennismaking met onze locatie via de coördinator Klazina Jaartsveld.

Regulier basisonderwijs 4-12 jaar

Onze openbare basisschool biedt goed, eigentijds en opbrengstgericht onderwijs. We werken samen aan de talentontwikkeling van onze kinderen. We willen ieder kind laten ontdekken waar hij of zij goed in is. We bouwen met vertrouwen aan zelfbewuste kinderen, die hun mogelijkheden en grenzen kennen. We doen dit samen met onze partners waar het kan en apart waar dat nodig is.
Meer informatie

Speciaal basisonderwijs 4-14 jaar

Soms hebben kinderen meer nodig dan de ondersteuning die op een reguliere basisschool wordt geboden. Hun ontwikkeling vraagt om een andere benadering en extra aandacht en zorg door leerproblemen of lichte opvoedingsmoeilijkheden. Hiervoor kunnen ze binnen ons Integrale Kindcentrum terecht bij het speciaal basisonderwijs (SBO).
Meer informatie

Proloog Worden wie je bent

Ons IKC is onderdeel van stichting Proloog, scholenkoepel voor openbaar basisonderwijs in de gemeente Leeuwarden. Proloog staat voor goed openbaar onderwijs. Onder het motto 'Worden wie je bent' krijgen leerlingen het onderwijs dat bij ze past en worden zij uitgedaagd hun talenten te ontwikkelen.
Meer informatie

Kinderopvang Vanaf 0 jaar

Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) heeft verschillende vormen van opvang binnen Talentencampus Eigen Wijs. Zo is er een kinderdagverblijf voor de allerkleinsten en voor- en na schooltijd opvang voor de schoolgaande kinderen.
Meer informatie